Amdanom ni

Sefydlwyd y Bumblebee Conservation Trust (BBCT) – yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Cadwraeth Cacwn – oherwydd pryderon difrifol am ‘gyflwr cacwn’.

Yn ystod yr 80 mlynedd diwethaf, mae gostyngiad mawr wedi bod yn y poblogaethau o gacwn. Mae dwy rywogaeth wedi diflannu’n genedlaethol ac mae sawl rhywogaeth arall wedi dirywio’n ddramatig.

Mae cacwn yn bryfed cyfarwydd a phoblogaidd sy’n peillio ein cnydau a blodau gwyllt, felly mae angen i bobl bryderu. Mae gennym weledigaeth ar gyfer dyfodol gwahanol lle mae ein cymunedau a chefn gwlad yn llawn cyfoeth o gacwn a blodau lliwgar, gan gefnogi amrywiaeth o fywyd gwyllt a chynefinoedd i bawb eu mwynhau. Mae nifer cynyddol o gefnogwyr ymroddedig yn helpu ein tîm bach o staff i wneud gwahaniaeth mawr. Mae gennym fwy na 10,000 o aelodau ac rydym yn tyfu’n gyflym.

Lawrlwythwch ein Llyfryn yma.

Rydym yn gweithio tuag at dri phrif nod:


Cefnogi cadwraeth yr holl gacwn, prin neu doreithiog
Mae cacwn yn elfen bwysig a phoblogaidd o’n bioamrywiaeth. Mae nifer o rywogaethau dan fygythiad o ddifodiad cenedlaethol. Ein nod yw sicrhau bod gan boblogaethau’r rhywogaethau hyn ddyfodol hirdymor yn y DU. Mae ein rhywogaethau mwy cyffredin o gacwn yn cyfrannu’n sylweddol at ein heconomi trwy’r gwasanaeth ecosystem y mae eu peillio ar gnydau’n ei ddarparu. Mae peillio’n hanfodol i lawer o blanhigion gwyllt y genedl ac mae’n helpu i gynnal ffrwythau a llysiau pump-y-dydd fforddiadwy. Mae cacwn hefyd yn cefnogi’r ecosystem ehangach trwy beillio amrywiaeth o rywogaethau o blanhigion gwyllt. Ein nod yw atal a gwyrdroi’r dirywiad yn nifer y cacwn yn y DU.


Codi ymwybyddiaeth a chynyddu dealltwriaeth o gacwn a’r manteision cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y maent hwy a pheillwyr eraill yn eu darparu

Gellir cael llawer o fwynhad o werthfawrogi cacwn. Hefyd mae eu gwasanaeth peillio’n enghraifft glir a chadarn o’r cyswllt rhwng bioamrywiaeth ac iechyd a lles pobl. Ein nod yw cynyddu gwybodaeth y cyhoedd a gwneuthurwyr polisïau fel eu bod yn gwerthfawrogi cacwn a bioamrywiaeth yn fwy cyffredinol.


Sicrhau bod BBCT yn gynaliadwy, yn addas i’w bwrpas, ac yn gallu ymateb yn gyflym i heriau a newid.
Dim ond os yw’r sefydliad yn addas i’w bwrpas ac yn medru ymateb i heriau newydd fydd gwaith BBCT i gefnogi cadwraeth cacwn ac ymwybyddiaeth o gacwn yn gallu cael ei gyflawni. Ein nod yw sicrhau bod y sefydliad yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.