Cacwn Gorllewin Cymru

Bee Wild West Wales gardening event

Trosolwg

Mae Gorllewin Cymru yn lle pwysig i gacwn, gyda llawer o rywogaethau prin a gwarchodedig. Mae ardal ein prosiect yn un o’r cadarnleoedd olaf ar gyfer y Gardwenynen feinlais, y gacynen sy’n wynebu’r bygythiad mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae angen diogelu’r poblogaethau sy’n weddill a’r cynefinoedd addas o flodau (mae llawer ohonynt wedi’u colli). Bydd y prosiect hwn yn creu cynefin o ansawdd da ac yn codi ymwybyddiaeth o’r angen am warchod a chreu ardaloedd eraill o gynefin i gacwn.

Bydd y prosiect o fudd i ystod eang o bobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig yng ngorllewin Cymru. Byddwn yn hyfforddi 150 o wirfoddolwyr, a bydd llawer mwy o bobl yn elwa o gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau ac o ymweld â nhw a mwynhau’r mannau gwyrdd gwell yn eu hardal leol.

Gwaith presennol ac arfaethedig

  • Gweithio gyda chymunedau lleol i adfer a chreu cynefin i gacwn drwy hyfforddi gwirfoddolwyr i reoli eu mannau gwyrdd ar gyfer cacwn.
  • Creu pecyn adnoddau Cymunedau Llawn Bwrlwm i’w ddosbarthu’n eang i o leiaf 100 o grwpiau cymunedol ledled Cymru a gweddill y DU, gan ysbrydoli gweithredu pellach i greu / adfer cynefinoedd y cacwn mewn mannau eraill.
  • Hyfforddi rhwydwaith o arolygwyr i gofnodi a monitro poblogaethau o gacwn, fel bod gwaith BBCT, gan gynnwys polisi ac eirioli ar y lefelau uchaf, yn parhau i fod yn seiliedig ar wyddoniaeth gadarn, wedi’i phrofi.
  • Hyfforddiant hwyliog, hygyrch, gweithgareddau teuluol, digwyddiadau a sgyrsiau i helpu pobl i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd am sut i adnabod cacwn; sut i helpu cacwn; casglu hadau; a garddio cyfeillgar i gacwn.

Partneriaid

Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion, Ffermydd i Blant Dinas, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, Ray Ceredigion.

Cyllid

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cyfraniad at y prosiect hwn trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Hoffem ddiolch hefyd i’r cyllidwyr canlynol a gyfrannodd yn hael at y prosiect:

Y Loteri Fawr (Dyfarniadau i Bawb), Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte, Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Cronfa Stiwardiaeth Cadwraeth y Weinyddiaeth Amddiffyn, Cronfa Datblygu Cynaliadwy Sir Benfro, Ymddiriedolaeth Leol Cod Post, Sefydliad Waterloo, a’r holl gyfranwyr unigol hynny a gefnogodd ein hapêl codi arian yn ystod haf 2015 ar gyfer y prosiect hwn.

Cymryd rhan

Edrychwch ar ein tudalen Cyfleoedd Gwirfoddoli i gael manylion am sut i gymryd rhan yn y prosiect hwn.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, e-bostiwch sinead.lynch@bumblebeeconservation.org

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.