Cacwn llai cyffredin

Er ei bod yn llai tebygol i chi weld y cacwn hyn, mae’n ddefnyddiol gwybod sut maent yn edrych a ble mae dod o hyd iddynt.

Dim ond mewn rhai rhannau o’r wlad mae rhai rhywogaethau o gacwn i’w canfod. Mae eraill i’w gweld mewn llawer o lefydd, ond eto nid ydynt yn gyffredin iawn.

Cacwn cwcw

Ceir chwe rhywogaeth o gacwn cwcw yn y DU; edrychwch ar ein tudalen Cylch bywyd i gael rhagor o fanylion. Mae ychydig o nodweddion yn perthyn i’r rhan fwyaf o gacwn cwcw sy’n eu gwneud yn wahanol i gacwn ‘real’. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Coesau du wedi’u gorchuddio â blew a dim basgedi paill – does gan gacynen gwcw fyth lympiau paill ar ei choesau.
  • Adenydd sy’n ymddangos yn dywyll.

Cacynen gwcw’r maes Bombus campestris

Mae’r patrwm yn gallu amrywio’n sylweddol ond mae gan y benywod a’r gwrywod ar eu ffurf fwyaf cyffredin ddwy streipen felen ar y thoracs a dim ar yr abdomen. Mae gan rai ffurfiau goleuach fand melyn gwelw ar segment cyntaf yr abdomen. Rhyw wyrddfelyn yw’r gynffon fel rheol a gall fod yn eithaf helaeth, gan ymestyn fwy na hanner ffordd i fyny’r abdomen yn aml. Gall rhai gwrywod fod yn ddu i gyd. Mae gwawr dywyll iawn ar yr adenydd ac maent yn edrych yn ddu bron.


Cacynen gwcw’r goedwig Bombus sylvestris

Mae’r patrwm yn gallu amrywio ond y ffurf fwyaf cyffredin i’r gwrywod a’r benywod yw streipen felen ar y thoracs ond nid ar yr abdomen. Mae’r gynffon yn wyn ond gyda blaen du sy’n amlycach yn y gwrywod. Hefyd mae gan y gwrywod flaen bychan oren / coch ar y gynffon.


Cacynen gwcw’r sipsiwn Bombus bohemicus

Mae’r benywod yn tueddu i fod ag un band melyn golau ar eu thoracs ond dim un ar yr abdomen. Efallai bod gan y gwrywod dwmpathau prin o flew melyn ar segment cyntaf yr abdomen. Gwyn yw’r gynffon yn bennaf, ond gyda darnau melyn ar yr ochr chwith a dde. Mae’r adenydd yn edrych yn dywyll iawn yn aml. Mae’r rhywogaeth yma’n amrywiol iawn ac felly nid yw’n bosib ei chadarnhau allan yn y maes yn aml.


Cacynen gwcw ddeheuol Bombus vestalis

Mae gan y benywod a’r gwrywod fand melyn tywyll unigol ar y thoracs fel rheol. Hefyd mae gan rai gwrywod fandiau melyn ychwanegol ar gefn y thoracs ac ar segment cyntaf yr abdomen. Gwyn glân yw’r gynffon gan fwyaf, gyda blaen du. Mae band melyn golau toredig fymryn uwch ben y gynffon. Dyma rywogaeth gyffredin iawn yn ne Lloegr.


Cacynen gwcw Barbut Bombus barbutellus

Mae gan y benywod a’r gwrywod fandiau melyn trwchus ar eu coler. Hefyd mae gan y ddau ryw ymyl fân o flew melyn ar fand ôl y thoracs. Efallai bod gan yr abdomen fandiau golau iawn o flew melyn pŵl. Gwyn yw’r gynffon. Mae’r adenydd yn edrych yn dywyll. Mae rhai unigolion yn gallu edrych yn dywyll iawn, neu’n ddu i gyd bron.


Cacynen gwcw gynffongoch Bombus rupestris

Mae pen, thoracs ac abdomen y fenyw yn ddu i gyd gyda chynffon oren – goch. Mae’r gwrywod yn rhannu’r un lliw ond mae ganddynt rywfaint o flew melyn ar y thoracs a’r abdomen. Er hynny, mae dwysedd y melyn yn amrywio’n sylweddol, gyda rhai gwrywod yn edrych yn welw iawn. Mae’r adenydd yn ymddangos yn dywyll iawn.

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.