Rheoli’ch tir ar gyfer cacwn

Land management factsheets

Mae cacwn yn beillwyr gweithgar a hyblyg, sy’n darparu gwasanaeth pwysig i amaethyddiaeth.

Mae cynnyrch llawer o gnydau masnachol, fel tomatos, pys, afalau a rêp hadau olew yn elwa o gacwn yn peillio. Maent hefyd yn allweddol i gynnal ein bioamrywiaeth gan fod cymaint o blanhigion gwyllt yn dibynnu arnynt ar gyfer peillio.

Mae hoff gynefinoedd cacwn yn cynnwys dolydd a phorfeydd sydd â chyfoeth o flodau gwyllt, ymylon caeau sydd â chyfoeth o baill a neithdar, perllannau, gwrychoedd, ffosydd, safleoedd tir llwyd a safleoedd diwydiannol, rhostiroedd a stribedi arfordirol. Mae rheoli’r cynefinoedd hyn yn sensitif yn hanfodol er mwyn helpu cacwn i oroesi yn y tymor hir.

Am wybodaeth gyffredinol am reoli’ch tir ar gyfer cacwn, cliciwch yma i lawrlwytho ein taflen ffeithiau.

Fel arall, dewiswch un o’r opsiynau isod i weld cyngor ar gyfer mathau penodol o dir.

  • Taflen ffeithiau glaswelltiroedd blodau gwyllt: English, Cymraeg
  • Taflen ffeithiau porfeydd o flodau: English, Cymraeg
  • Adfer neu greu taflen ffeithiau am ddolydd: English
  • Taflen ffeithiau gwrychoedd ac ymylon: English
  • Taflen ffeithiau ymylon caeau: English
  • Taflen ffeithiau perllannau traddodiadol: English
  • Taflen ffeithiau tir llwyd a thir diwydiannol: English
  • Taflen ffeithiau chwareli mwynau gweithredol: English
  • Taflen ffeithiau adfer chwareli: English
  • Taflen ffeithiau rheoli gweundir: English

Cofiwch fod pob safle’n unigryw a bydd y dull rheoli a argymhellir yn dibynnu ar amodau’r safle lleol a’r drefn reoli hanesyddol neu draddodiadol. Am gyngor am safle penodol, cysylltwch â Swyddog Cadwraeth lleol BBCT – advice@bumblebeeconservation.org.


Canfod hadau blodau gwyllt

Mae llawer o laswelltiroedd wedi colli eu banc hadau blodau gwyllt. Bydd ychwanegu hadau brodorol o ffynhonnell leol at ddôl, dros amser, yn helpu i gynyddu amrywiaeth a nifer y blodau mae’n eu cefnogi, gan gynyddu maint ac ansawdd y cynefin porthi ar gyfer cacwn.

Gellir cynaeafu hadau drwy gynaeafu brwsh, defnyddio gwactod dail, neu ddefnyddio gwair gwyrdd, neu gellir eu prynu gan fasnachwyr hadau sy’n cyflenwi cymysgeddau hadau brodorol o darddiad lleol.

Bydd gwahanol hadau’n addas ar gyfer y gwahanol fathau o bridd, ac mae gwybodaeth am y rhain i’w gweld yn y taflenni ffeithiau isod.

Canfod hadau blodau gwyllt

Enghraifft o gymysgedd hadau blodau gwyllt ar gyfer priddoedd niwtral

Enghraifft o gymysgedd hadau blodau gwyllt ar gyfer priddoedd calchaidd

Enghraifft o gymysgedd hadau blodau gwyllt ar gyfer priddoedd llaith

Enghraifft o gymysgedd hadau blodau gwyllt ar gyfer ymylon o baill a neithdar

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.