Hyrwyddwyr Rhywogaethau

Yr Alban

Lansiwyd Menter Hyrwyddwyr Rhywogaethau gan Fforwm Bywyd Gwyllt Scottish Environment LINK ym mis Ionawr 2013 ac mae’n parhau i wahodd holl Aelodau Senedd yr Alban (ASAau) i ddewis o restr o rywogaethau sydd ar hyn o bryd yn wynebu bygythiadau sylweddol i’w dyfodol – ac wedyn hyrwyddo eu goroesiad. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y Fenter.

Dewisodd ASA Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban, David Stewart (Llafur), y Gacynen fawr felen. Mae’r rhywogaeth hon wedi profi sawl her a llwyddiant yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond mae prosiect Thurso: Gateway to the Great Yellow gennym yn cymryd camau newydd tuag at greu ac adfer cynefinoedd cynaliadwy ar draws Caithness, un o gadarnleoedd olaf y Gacynen fawr felen. Gyda chymorth David Stewart ASA, roeddem yn gallu cael y neges i ystod lawer ehangach o bobl.

Mae gan y Bumblebee Conservation Trust ddau Hyrwyddwr Rhywogaethau pellach yn yr Alban: Colin Beattie ASA ar gyfer Gogledd Midlothian a Musselburgh (Plaid Genedlaethol yr Alban) fel hyrwyddwr Cacynen yr ardd, a Graham Simpson, ASA Canolbarth yr Alban (Ceidwadwyr), sy’n hyrwyddo Cacynen y llus.

Lloegr

Mae Menter Hyrwyddwyr Rhywogaethau Lloegr yn gwahodd Aelodau Seneddol (ASau) i ddangos eu cefnogaeth wleidyddol i amddiffyn a hybu bywyd gwyllt sydd dan fygythiad trwy ddod yn ‘Hyrwyddwyr Rhywogaethau’ ar gyfer rhywogaeth a ddewisir gan elusennau cadwraeth, fel sy’n berthnasol i’w hetholaeth neu eu diddordebau.

Mae’r gefnogaeth y mae’r AS yn ei roi yn cynnwys y canlynol:

  1. Codi ymwybyddiaeth o’r rhywogaeth a’r bygythiadau iddi ac, yn gysylltiedig â hyn, datblygu polisi a deddfwriaeth gyhoeddus.
  2. Manteisio ar gyfleoedd i dynnu sylw at eu rhywogaeth fel rhan o waith Seneddol.
  3. Gweithio ar y cyd â’r elusen gadwraeth sydd wedi’i neilltuo i’r rhywogaeth i’w hysbysu a’i chefnogi yn eu gwaith.
Gill Perkins and Daniel Zeichner MP

Llun o Gill Perkins, Prif Swyddog Gweithredol y Bumblebee Conservation Trust, yn arwain Daniel Zeichner AS ar helfa gacwn.

Amcan cyffredinol y prosiect Hyrwyddwyr Rhywogaethau yw gwella lles rhywogaethau penodol sydd dan fygythiad yn y DU. Mae hefyd yn cynnig cyfle i fudiadau partner sefydlu perthynas agosach gydag ASau ac i annog mwy o ASau i siarad dros fyd natur yn y Senedd.

Ar hyn o bryd mae gan y Bumblebee Conservation Trust dri Hyrwyddwr Rhywogaethau yn Lloegr: Claire Perry AS ar gyfer Devizes (Ceidwadwyr) sy’n hyrwyddo’r Gacynen resog doredig, Daniel Zeichner, AS Caergrawnt (Llafur), sy’n hyrwyddo’r Gacynen gynefinol, a Thangam Debbonaire AS yng Ngorllewin Bryste (Llafur) sy’n hyrwyddo’r Gardwenynen feinlais.

Mae pob AS wedi derbyn taflen ffeithiau am eu cacwn a byddant yn cael eu hannog i ymweld â mannau lle gellir dod o hyd i’r cacwn a dysgu mwy amdanynt.

Cymru

Lansiwyd y fenter Hyrwyddwyr Rhywogaethau yng Nghymru ar 15fed Mehefin 2016 ac mae’n parhau i wahodd holl Aelodau’r Cynulliad (ACau) i ddewis rhywogaeth sy’n bresennol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli, ac sy’n wynebu bygythiadau sylweddol i’w dyfodol. Y nod yw codi proffil natur Cymru yn y Cynulliad. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y fenter.

Ar hyn o bryd mae gan y Bumblebee Conservation Trust ddau Hyrwyddwr Rhywogaethau yng Nghymru: Leanne Wood AC ar gyfer y Rhondda ac arweinydd Plaid Cymru sy’n hyrwyddwr Cacynen y llus, a Steffan Lewis AC ar gyfer Dwyrain De Cymru (Plaid Cymru) sy’n hyrwyddo’r Gardwenynen feinlais.

Comments are closed.

Registered Charity No. 1115634 / Scottish Charity No. SC042830

Copyright © 2020 Bumblebee Conservation Trust. All Rights Reserved.